De activiteiten die de Protestantse wijkgemeente Bergkerk organiseert worden bekostigd uit de bijdrages van de aangesloten gemeenteleden en ieder die zich betrokken voelt bij het werk van de Bergkerk. Op deze pagina geven we u een overzicht van de verschillende mogelijkheden om ons werk te ondersteunen. Samen maken we het functioneren van onze wijkgemeente mogelijk. Ook uw bijdragen worden op prijs gesteld.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Die erkenning geldt voor alle plaatselijke gemeenten, wijkgemeenten en diaconieën en dus ook voor de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage en de Protestantse Diaconie Den Haag, en voor onze wijkgemeente en wijkdiaconie. De Belastingdienst heeft de beschikking afgegeven op 1 januari 2008 met RSIN-nummer 813 612 809. Let op: Voor de Belastingdienst geldt dat financiële bijdragen bij controle aangetoond moeten worden met een bankafschrift waarop de overmaking vermeld staat.

Om ons financieel te steunen, zijn er meerdere mogelijkheden:

Kerkelijke Bijdrage

Bent u ingeschreven bij onze wijkgemeente? Dan ontvangt u aan het begin van het jaar een enveloppe met het verzoek een toezegging te doen voor de Kerkelijke Bijdrage voor dat jaar. Uw reactie kunt u op het antwoordformulier vermelden, samen met de manier waarop u wilt betalen. De antwoordenveloppe kunt u insturen of in de kerk inleveren. Ook zonder toezegging kunt u natuurlijk Kerkelijke Bijdrage betalen. Uw Kerkelijke Bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Wijkwerk

Maak een gift over op rekening van  Protestantse Wijkgemeente Bergkerk, rekeningnummer NL21 INGB 0000 5102 50. Met uw gift helpt u ons om kerk te zijn: zondag en door de weeks!

Uit dit potje kunnen diverse wijkgebonden kosten worden betaald, zoals:

kosten eredienst, kosten vergaderingen, gespreksgroepen en leerhuizen, bureaukosten, kosten voor liturgieën en de Wijkgroet, kosten van energie, klein onderhoud aan de kerk, schoonmaakkosten, verjaardagsfonds, bloemengroet (omzien naar elkaar!) en dergelijke.

Diaconie

Maak een gift over aan de Diaconie van de Bergkerk. Giften aan de Diaconie ondersteunen het sociale werk rond de Bergkerk en buurt en kerkhuis Bethel en in het bredere verband van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage. De rekeningnummer van onze diaconie is: NL92 INGB 0007 5801 75, ten name van Diaconie Bergkerk te Den Haag.

Jeugdwerk

Als u het jeugdwerk van onze wijkgemeente (hyperlink naar www.denhaagwest.nl/jeugdwerkdenhaagwest) financieel wilt steunen, kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL78 INGB 0006 7296 40 ten name van Penningmeester v.h. Jeugdwerk Den Haag West.

Periodieke gift

Het kan naast bovengenoemde opties fiscaal aantrekkelijk zijn onze wijkgemeente te steunen met een periodieke gift. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een periodieke gift moet in een overeenkomst worden vastgelegd. Een modelovereenkomst kunt u vinden op de site van de PKN  Hebt u hulp nodig bij het opstellen van de overeenkomst? Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage  is u graag van dienst.

Testament

Wilt u iets nalaten aan onze wijkgemeente in de vorm van een erfenis of een legaat? Dan kunt u dat door een notaris laten opnemen in uw testament. Het is belangrijk de erf- of legaatstelling op de volledige naam van onze wijkgemeente te laten stellen: ’Protestantse Wijkgemeente Bergkerk van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage’. Ook bij vragen over erf- en legaatstellingen is het Kerkelijk Bureau u graag van dienst.

Collectes

Tijdens onze wekelijkse kerkdiensten zijn er drie collectes. Die collectes hebben wisselende bestemmingen. Naast collectes bedoeld voor het instant houden van de eigen activiteiten is een deel van die collectes bestemd voor wissende maatschappelijke doelen, die passen binnen de christelijke traditie van onze gemeenschap. Zoals de jaarlijkse Vastencollecte die elk jaar een andere bestemming heeft. In 2021 was dat de Lozerhof van het Leger des Heils.

Een overzicht van de collectes vindt u op het collecterooster: Collecterooster 2024

De bijbehorende toelichting t.a.v. de collectes vindt u hier Toelichting bij collecterooster 2024

Collectebonnen

U kunt met contant geld betalen tijdens de dienst, of giraal overmaken naar het rekeningnummer dat wordt afgedrukt op de wekelijkse wijkgroet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van collectebonnen.

Het is de bedoeling dat collectebonnen alleen te verkrijgen zijn na een betaling op de wijkrekening kerkvoogdij Bergkerk. De gang van zaken daarbij is de volgende:

Collectebonnen kunnen per blad worden verstrekt als volgt:

  • 20 stuks à € 0,50 voor € 10,00
  • 20 stuks à € 1,00 voor € 20,00
  • 20 stuks à € 2,50 voor € 50,00
  • 20 stuks à € 5.00 voor € 100,00

Bestellen en betalen kan door overmaking van het bedrag op de rekening van de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk, rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50. Vermeld bij uw overschrijving welke bladen u wilt hebben.

Na betaling ontvangt u de bonnen zo spoedig mogelijk, meestal de zondag er op, in een enveloppe.

De bonnen zijn dan voor de kerkdienst bij de koster op te halen (in een gesloten envelop op naam).

Verantwoording

Aangezien we graag transparant willen zijn t.o.v. onze inkomsten en uitgaven kunt u via deze link een overzicht krijgen van alle inkomsten en uitgaven van onze wijkgemeente. Jaarrekening 2022

© Copyright - Bergkerk Den Haag