Een goed gesprek

Heeft u behoefte aan een goed gesprek? Een gesprek over levensvragen en/of geloofsvragen? Over God, uw leven en de wereld in het algemeen of over een concreet probleem? Behoefte aan een luisterend oor? Iemand die met u meedenkt en meeleeft? Misschien wilt u het verhaal van uw leven vertellen of zou u wel eens door willen praten over alles wat u bezighoudt. Dat kan van alles zijn: leven en liefde, rouw en trouw, ziekte en sterven, werk en geen werk, vragen rondom het geloof of theologie, spiritualiteit of zingeving. Of misschien bent u op zoek naar wat u kracht geeft en inspireert of naar uw verhouding met de christelijke traditie? Of zou u gewoon uw hart eens willen luchten? Bij deze en andere vragen: neem gerust contact met ons op!

We maken graag een afspraak óf zoeken met u naar een goede gesprekspartner: zo zijn er in onze gemeente ook vrijwilligers actief in het bezoekwerk, mensen die een stukje mee willen lopen op iemands levensweg, met tijd, aandacht en zorg. Bovendien weten wij de weg naar een breed spectrum van andere hulpverleners binnen en buiten onze kerkgemeente en verwijzen we u graag door, mocht dat beter bij uw vraag aansluiten.

De coördinator Omzien naar Elkaar rond de Bergkerk is Aaltje Visser

Concrete hulpverlening

Heeft u een concrete hulpvraag? We zoeken graag samen met u uit of wij u kunnen helpen. Of we helpen u op pad naar instanties die dat beter kunnen dan wij, zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, voedselbank, Baby Bullen Bank, verslavingszorg, gemeentelijke instanties, de Wijkagent of anderen.

Mochten wij u hiermee of anders concreet van hulp kunnen zijn, neem dan contact op met onze diaconaal opbouwwerker of een van onze diakenen. Hun contactgegevens zijn:

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker

Margriet den Heijer, diaken

telefoon (070) 360 67 07

Verder hebben we een divers hulpverlenend aanbod in het buurt-en-kerkhuis Bethel .

Ontmoeting

In buurt-en-kerkhuis Bethel kunt u terecht voor een keur aan activiteiten of een kopje koffie met een praatje. Het is een plek van ontmoeting en verbinding, verdieping en praktische ondersteuning. Kwetsbare mensen vinden er steun, eenzame mensen gezelschap, drukke mensen balans. Er zijn inloopmomenten, maaltijden, deel- en ruilmarkten en een juridisch spreekuur.

In de Bergkerk staat elke donderdagmorgen om 10.30 uur de koffie voor u klaar: voor gezelligheid, ontmoeting of een goed gesprek. Op de derde maandag van de maand is er een maaltijd.

Maaltijden

In het buurt-en-kerkhuis worden op meerdere dagen per week maaltijden georganiseerd. Iedereen is daarbij van harte welkom, opgeven kan via maaltijden@betheldenhaag.nl

In de Bergkerk is er op de 3e maandag van de maand een maaltijd, inloop vanaf 17.00 uur, de maaltijd start om 17.30 uur. Meer informatie rondom o.a. het opgeven voor deze maaltijd kunt u vinden in de agenda.

Diaconie – wat is dat eigenlijk?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia (dienen/dienst). Vanaf haar begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. In de bijbel geldt niet het recht van de sterke, maar van de zwakke. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving.

Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de diakenen met andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen, nog altijd mensen die een moeitevol bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper is’.

In de Bergkerk wordt daar op uiteenlopende manieren vorm aan gegeven:

In de Vastentijd voorafgaand aan Pasen wordt een sobere maaltijd met gesprek georganiseerd. Eveneens wordt via de jaarlijkse ‘Vastenactie’ geld ingezameld om een project voor kwetsbare mensen in binnen- of buitenland te ondersteunen. Elke zondag staan in de Bergkerk kratten om goederen te verzamelen voor de VoedselbankWanneer er concrete hulpvragen zijn, kan doorverwezen worden naar de juiste instanties. De Diaconie ondersteunt ook ons jeugdwerk vanuit buurt-en-kerkhuis Bethel. Neem bij interesse graag via deze weg contact met ons op.

We doen ook mee aan projecten in de stad. In buurt-en kerkhuis Bethel is het Kerkasiel voor een gezin uit Armenië ondersteund. De uitvoerende organisatie STEK heeft vele projecten op sociaal gebied in Den Haag onder haar hoede. De Kinderwinkel, Paardenberg, de Oase, Kom over de drempel, maatjesprojecten voor slachtoffers van mensenhandel, hulp bij schulden etc.. Daarnaast is er het Werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp – voor korte of langere tijd – aan mensen elders in de wereld.

Rituelen op drempelmomenten

Geboren worden, volwassen worden, van naam/gender veranderen, trouwen, ouder/s worden, scheiden, overlijden – een mensenleven passeert de meest uiteenlopende drempelmomenten, van meer tot minder ingrijpend, van overweldigend prachtig tot diep verdrietig. Om bij zulke drempelmomenten op een passende manier stil te staan en/of om er een extra zingevende laag aan toe te voegen en/of om er als gelovige de zegen van God voor te vragen, kun je ze (ook) door middel van een ritueel vieren. Als kerk denken wij graag met u mee over de passende vormgeving van een ritueel en/of de viering die bij uw drempelmoment past.

Doop

De doop is één van de belangrijkste rituelen in de Protestantse Kerk. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, als teken van Gods liefde en trouw. Veel mensen laten hun kind als baby dopen. Maar ook voor oudere kinderen, tieners, volwassenen en ouderen is het mogelijk zich te laten dopen. Alle ouders die hun kind ten doop willen houden, zijn met deze wens van harte welkom in onze gemeente. Het maakt daarbij niet uit of je van huis uit protestants bent óf rooms katholiek, of je allebei óf één van beide een christelijke achtergrond hebt, of je je kind in je eentje groot brengt óf samen. Door de doop wordt een dopeling opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Daarom vindt de doop in de meeste gevallen plaats tijdens een zondagse kerkdienst. Voorafgaand aan de doop is er een gesprek met de predikant om van gedachten te wisselen over de betekenis van de doop en de vormgeving van de doopdienst. Voor al je vragen en het maken van een afspraak kun je contact opnemen met  de predikant.

Belijdenis doen

Wil je meer weten van de christelijke traditie en voel je de behoefte je ermee te verbinden? Wil je meer weten over bijbel, geloof en kerk? En wat je daar hier en nu mee kunt? Wil je je wel eens verdiepen in wat er allemaal in een kerkdienst gebeurt (en waarom)? Neem dan contact op met onze predikant.
Samen bekijken we wat mogelijk is: zijn er meerdere mensen met deze vragen en kunnen we een groep opstarten? Of zetten we een individueel traject op? Maatwerk dus! Aan het einde van dit traject is het mogelijk om je verbintenis met de christelijke traditie te bevestigen door ‘belijdenis te doen’ en/of gedoopt te worden (maar dit is geen must).

Trouwvieringen

Als twee mensen n.a.v. het feit dat zij willen trouwen of zijn getrouwd om de zegen van God vragen, dan verheugen wij ons om hun liefde! En natuurlijk maken wij dat mogelijk en gaan we samen met hen een viering plannen. Daarin wordt hun huwelijk of levensverbintenis (hoe zij hun band ook noemen) feestelijk ingezegend. Daarbij is qua concrete invulling, liederen, teksten, muziek en rituelen veel mogelijk. We nodigen het stel van harte uit hun ideeën op tafel te leggen. Ook zullen wij onze traditie en ervaring aandragen, opdat het een geslaagd en vooral lang in hun gezamenlijke leven positief doorwerkende viering wordt. Mochten jullie voor de trouwviering al een concrete datum in gedachten hebben, dan raden wij aan om tijdig met de predikant contact op te nemen.

Rond afscheid, sterven en uitvaart

Wanneer iemand is overleden komt de vraag op naar het afscheid: hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms is het voor de nabestaanden een zoektocht. Met liefde helpen wij u daarbij en zoeken wij mét u naar een goede vormgeving. Wij putten graag uit de bronnen van kerk en traditie, vanuit de ervaring dat teksten, liederen, muziek en rituelen steun kunnen geven en troost kunnen bieden. De afscheidsdienst kan in een kerk of op een andere locatie gehouden worden. Natuurlijk kan ook in een eerdere fase van het leven contact gezocht worden met een predikant om over deze zaken te spreken. Aarzelt u niet om contact op te nemen met de predikant.

Ziekenzalving – ziekenzegening

Het is een oude christelijke traditie om zieken of stervenden te troosten met een zegen of zalving. Een zegen is een klein maar sprekend ritueel, mensen ervaren het als een moment van nabijheid en kracht. Datzelfde geldt voor de zalving: zoals de olie de huid doortrekt, zo wil de Eeuwige mensen nabij zijn. Weinig woorden zijn nodig op deze momenten: een bijbeltekst en een gebed vergezellen de zegen/zalving. Dit ritueel vindt plaats in kleine kring. Voelt u of iemand uit uw omgeving de wens hiertoe? Of wilt u er gewoon eens meer over horen? Dan kunt u contact opnemen met de predikant.

Een ritueel bij een echtscheiding

Als mensen besluiten om uit elkaar te gaan, dan kan dat veel pijn en verdriet veroorzaken – voor hen zelf, voor hun eventuele kinderen, hun families en hun gezamenlijke vriend/inn/en. Soms kan een ritueel behulpzaam zijn bij het verwerken van wat er gebeurd is. Het spreekt voor zich, dat wij graag klaarstaan voor stellen, die in moeilijk weer verkeren en met iemand “van buiten” hierover willen praten. Neemt gerust contact op met de predikant.

Een ritueel bij een naams-/genderverandering

Voor veel transgenders is de transitie naar hun eigen gender of het openbaar maken wie zij zijn het meest belangrijke drempelmoment van hun leven, en gelovige transgenders willen daar vaak graag ook door middel van een transitie- en/of naamsveranderings-ritueel bij stilstaan. Wij bieden zulke rituelen aan, waarbij wij natuurlijk graag met jou/u in gesprek gaan over jouw/uw gedachten/verwachtingen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, neem dan contact op met de predikant, dan kunnen wij samen overleggen wat de mogelijkheden zijn.

© Copyright - Bergkerk Den Haag