Een goed gesprek

Hebt u behoefte aan een goed gesprek? Een gesprek over levensvragen en/of geloofsvragen?

Over God, je leven en de wereld in het algemeen of over een concreet probleem, conflict of vraag van jou? Behoefte aan een luisterend oor? Iemand die met je meedenkt en meeleeft?

Misschien wilt u het verhaal van uw leven vertellen of zou je wel eens door willen praten over alles wat je bezighoudt. Dat kan van alles zijn: leven en liefde, rouw en trouw, ziekte en sterven, werk en geen werk, vragen rond geloof of theologie, spiritualiteit of zingeving. Of misschien ben je op zoek naar wat jou kracht geeft en inspireert of naar je verhouding met de christelijke traditie? Of zou je gewoon je hart eens willen luchten?

Bij deze en andere vragen: neem gerust contact met ons op!

We maken graag een afspraak óf zoeken met jou naar een goede gesprekspartner: zo zijn er in onze gemeente ook vrijwilligers actief in het bezoekwerk, mensen die een stukje met iemand op haar/zijn levensweg mee willen lopen, met tijd, aandacht en zorg. Bovendien weten wij de weg naar een breed spectrum van andere hulpverleners binnen en buiten onze kerkgemeente en verwijzen je graag door, mocht dat beter bij jouw vraag aansluiten.

De coördinator Omzien naar Elkaar rond de Bergkerk is Aaltje Visser

Predikant: Martine Nijveld

Concrete hulpverlening

Hebt u een concrete hulpvraag? We zoeken graag samen met u uit of wij u kunnen helpen. Of we helpen u op pad naar instanties die dat beter kunnen dan wij, zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, voedselbank, Baby Bullen Bank, verslavingszorg, gemeentelijke instanties, de Wijkagent of anderen.

Mochten wij u hiermee of anders concreet van hulp kunnen zijn, neem dan contact op met onze diaconaal opbouwwerker of een van onze diakenen. Hun contactgegevens zijn:

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker

Margriet den Heijer, diaken
margrietdh@hotmail.com
telefoon (070) 360 67 07

Verder hebben wij een divers hulpverlenend aanbod in het buurt-en-kerkhuis Bethel .

Ontmoeting

In buurt-en-kerkhuis Bethel kunt u terecht voor een keur aan activiteiten of een kopje koffie met een praatje. Het is een plek van ontmoeting en verbinding, verdieping en praktische ondersteuning. Kwetsbare mensen vinden er steun, eenzame mensen gezelschap, drukke mensen balans. Er zijn inloopmomenten, maaltijden, deel- en ruilmarkten en een juridisch spreekuur.

In de Bergkerk staat elke donderdagmorgen om 10.30 uur de koffie voor u klaar: voor gezelligheid, ontmoeting of een goed gesprek.

Maaltijden

In het buurt-en-kerkhuis worden op meerdere dagen per week maaltijden georganiseerd. Iedereen is daarbij van harte welkom, opgeven kan via maaltijden@betheldenhaag.nl

In de Bergkerk is er op de 3e maandag van de maand een maaltijd, inloop vanaf 17.00 uur, de maaltijd start om 17.30 uur. Opgeven via bkmaaltijd@xs4all.nl.

“Diaconie” – wat is dat eigenlijk?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving.

Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. Na de tweede wereldoorlog kwamen de diakenen met andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg.

Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’.

In de Bergkerk wordt daar concreet op uiteenlopende manieren vorm aan gegeven:

In de Vastentijd voorafgaand aan Pasen wordt nu al enkele jaren een sobere maaltijd met een gesprek georganiseerd de Bergkerk. Eveneens wordt via de jaarlijkse ‘Vastenactie’ op de zondagen in de vastentijd geld ingezameld om een project voor kwetsbare mensen in binnen- of buitenland te ondersteunen.

Elke zondag staan  in de Bergkerk kratten om goederen te verzamelen voor de Voedselbank.

Wanneer er concrete hulpvragen zijn, kan doorverwezen worden naar de juiste instanties. De Diaconie financiert ook kinderen die mee willen met het kinderkamp wanneer dit nodig is. Neem bij interesse graag via deze weg contact met ons op.

Er wordt overleg gepleegd en samen meegedaan aan projecten in de stad. In buurt-en kerkhuis Bethel is het Kerkasiel voor een gezin uit Armenië ondersteund. De uitvoerende organisatie STEK heeft vele projecten op sociaal gebied in Den Haag onder haar hoede. De Kinderwinkel, Paardenberg, de Oase, Kom over de drempel, maatjesprojecten voor slachtoffers mensenhandel, hulp bij schulden etc.

Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp – voor korte of langere tijd – aan mensen elders in de wereld.

Kortom er is veel werk te doen, wij nodigen mensen uit die dit belangrijke werk graag willen ondersteunen, eraan bij willen dragen en voort willen zetten!

In de Bergkerk hebben de diakenen ook een aandeel in de liturgie.

Rituelen op drempelmomenten

Geboren worden, volwassen worden, van naam/gender veranderen, trouwen, ouder/s worden, scheiden, overlijden – een mensenleven passeert de meest uiteenlopende drempelmomenten, van meer tot minder ingrijpend, van overweldigend prachtig tot diep verdrietig.

Om bij zulke drempelmomenten op een passende manier stil te staan en/of om er een extra zingevende laag aan toe te voegen en/of om er als gelovige de zegen van God voor te vragen, kun je ze (ook) door middel van een ritueel vieren. Als kerk denken wij graag met u mee over de passende vormgeving van een ritueel en/of de viering die bij uw drempelmoment past.

Doop of opdragen van een kind

Natuurlijk kunnen ook tieners, volwassenen of ouderen zich laten dopen (zie daarvoor onder “belijdenis doen”), maar meestal gebeurt dat bij kleine kinderen.

Alle ouders die hun kind ten doop willen houden zijn met deze wens van harte welkom in onze gemeente. Het maakt daarbij niet uit of je van huis uit protestants bent of rooms katholiek, of je allebei een christelijke achtergrond hebt of alleen één van de twee, of je je kind in je eentje groot brengt of samen.

Zodra een kind daar zelfstandig over kan nadenken en praten (meestal vanaf een jaar of 6-8), kan het kind ook zelf aangeven dat zij/hij gedoopt wil worden.

De doop is één van de belangrijkste rituelen in de Protestantse Kerk. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, als teken van Gods liefde en trouw. Door gedoopt te worden, zeg je dat je bij God wilt horen en/of dat je om Gods zegen en nabijheid voor je eigen leven of voor dat van je kind vraagt.

Door de doop wordt een mens ook lid van de christelijke, in ons geval: de protestantse kerk, daarom vindt de doop ook in de meeste gevallen tijdens één van onze zondagsvieringen plaats.

De concrete vormgeving wordt van tevoren met de voorganger overlegd en afgestemd op de concrete situatie en de wensen van de dopeling of zijn/haar ouder/s. In een gesprek wisselen we van gedachten over de doop en de betekenis ervan.

Ouders die de vraag of hun kind gedoopt wil worden liever aan het kind zelf overlaten, maar wel met een ritueel stil willen staan bij zijn/haar geboorte, kunnen hun kind tijdens een zondagse kerkdienst aan God ‘opdragen’, zoals een rituele zegening van een kind genoemd wordt. Ook hier worden de concrete wensen of plannen van de ouder/s van tevoren met de voorganger overlegd.

Mocht u voor een doop of het opdragen van uw kind een concreet moment in uw achterhoofd hebben, raden wij u aan, om tijdig met de voorganger contact op te nemen om in overleg tot een goede datum te komen.

Belijdenis doen

Wil je meer weten van de christelijke traditie, voel je de behoefte je ermee te verbinden?

Wil je meer weten over bijbel, geloof en kerk? En wat je daar hier en nu mee kunt? Wil je je wel eens verdiepen in wat er allemaal in een kerkdienst gebeurt (en waarom)?

Ontdekken of jij/u wat met christelijk geloven zou willen/kunnen? En zo ja, wat dan?

Neem dan contact op met onze predikant.

Samen bekijken we wat mogelijk is: zijn er meerdere mensen met deze vragen en kunnen we een groep opstarten? Of zetten we een individueel traject op? Maatwerk dus!

Aan het einde van dit traject is het mogelijk om je verbintenis met de christelijke traditie te bevestigen door ‘belijdenis te doen’ en/of gedoopt te worden (maar dit is geen must).

Trouwvieringen

In onze kerkgemeente is het ons om het even, welke samenstelling een stel qua genders heeft. Als twee mensen n.a.v. het feit dat zij willen gaan trouwen of zijn getrouwd om de zegen van God vragen, dan verheugen wij ons om hun liefde! En natuurlijk maken wij dat mogelijk en gaan samen met hen een viering plannen. Daarin wordt hun huwelijk of levensverbintenis (hoe zij hun band ook noemen) feestelijk ingezegend. Daarbij is qua concrete invulling, liederen, teksten, muziek en rituelen veel mogelijk. We nodigen het stel van harte uit hun ideeën op tafel te leggen. Ook zullen wij onze traditie en ervaring aandragen opdat het een geslaagd en vooral lang in hun gezamenlijke leven positief doorwerkende viering wordt.

Mochten jullie voor de huwelijksviering al een concrete datum in gedachten hebben, dan raden wij aan, om tijdig van tevoren met de predikant contact op te nemen.

Rond afscheid, sterven en uitvaart

Wanneer iemand is overleden komt voor de nabestaanden de vraag op naar het afscheid: hoe zullen we dit vormgeven? Soms heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt. Soms is het voor de nabestaanden een zoektocht. Met liefde helpen wij u daarbij.

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van families en andere nabestaanden, die zoeken naar een passende vorm van afscheid van een dierbare. Woorden, teksten, liederen, muziek, rituelen kunnen steun en troost bieden.

Het afscheid kan in een kerk worden gehouden, in de kapel/aula op de begraafplaats of bij het crematorium, of op een andere locatie. Samen bereiden we de afscheidsbijeenkomst/kerkdienst voor.

Natuurlijk kan ook in een eerdere fase van het leven contact gezocht kan worden met een predikant om over deze zaken te spreken.

Mocht dat nodig zijn en/of op prijs worden gesteld, dan begeleiden wij ook aansluitend aan de uitvaart de nabestaanden ook graag nog verder om hen bij het rouwen en het plaatsen van hun pijn en verdriet bij te staan en te helpen. Aarzelt u vooral niet om contact op te nemen met de predikant.

Ziekenzalving – ziekenzegening

Het is een oude christelijke traditie om zieken of stervenden te troosten met een zegen of zalving.

Een zegen is een klein maar sprekend ritueel, mensen ervaren het als een moment van nabijheid en kracht. Datzelfde geldt voor de zalving: zoals de olie de huid doortrekt, zo (hopen en vertrouwen we) wil de Eeuwige mensen nabij zijn.

Weinig woorden zijn nodig op deze momenten: een bijbeltekst en een gebed vergezellen de zegen/zalving.

Dit ritueel vindt plaats in kleine kring.

Voelt u of iemand uit uw omgeving de wens hiertoe? Of wilt u er gewoon eens meer over horen?

Dan kunt u contact opnemen met de predikant.

Een ritueel bij een echtscheiding

Als mensen besluiten om uit elkaar te gaan, dan kan dat veel pijn en verdriet veroorzaken – voor hen zelf, voor hun eventuele kinderen, hun families en hun gezamenlijke vriend/inn/en. Laat gerust van u horen als er behoefte is aan contact/gesprek. Soms kan ook een ritueel behulpzaam zijn bij het verwerken van wat er gebeurd is. Het spreekt voor zich, dat wij ook graag klaarstaan voor stellen die in moeilijk weer verkeren en met iemand “van buiten” erover willen praten. Neemt u gerust contact met de predikant.

Een ritueel bij een naams-/genderverandering

Voor veel transgenders is de transitie naar hun eigen gender of het openbaar maken wie zij zijn het meest belangrijke drempelmoment van hun leven en gelovige transgenders willen daar vaak graag ook door middel van een transitie- en/of naamsveranderings-ritueel bij stilstaan.

Wij als kerkgemeente bieden zulke rituelen aan, waarbij wij de ideeën en voorstellingen van de transgender mee laten wegen.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, neem dan contact op met de predikant, dan kunnen wij samen overleggen wat de mogelijkheden zijn.

© Copyright - Bergkerk Den Haag